ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

V pondělí 22. 4., se žáci Základní školy Osvračín zapojili do oslav Dne Země úklidem obce. I přes chladné počasí se rozhodli, že nechají svoji stopu v péči o naše prostředí. A sluníčko, které nám přálo, bylo jako odměna za naši snahu.

Chceme zde poděkovat všem žákům, kteří se zapojili do úklidové akce. Díky vaší snaze a odhodlání jsme dokázali udělat něco dobrého pro naši obec a pro naši planetu.

Den Země je připomínkou toho, že každý z nás může udělat něco pro ochranu naší planety. Úklid obce byl jen malým krokem, ale společně jsme dokázali, že máme sílu a odhodlání udělat změnu. Doufejme, že naše snaha bude inspirací i pro další generace.

Dnes jsme měli tu čest přivítat osm nových žáků, kteří se stali součástí naší školní rodiny během letošního zápisu. I přes nepříznivé počasí, které nás provázelo po celý den, vládla v naší škole radostná a pozitivní atmosféra, kterou jsme si všichni náležitě užili.

Zápis do školy je vždycky důležitým milníkem v životě každého dítěte i jeho rodiny. Jsme proto velmi rádi, že jsme mohli přivítat nové členy naší školní rodiny a společně s nimi se těšíme na spoustu skvělých a plných objevů školního roku.

I přes nepřízeň počasí se náš školní tým snažil vytvořit co nejpříjemnější prostředí pro všechny zúčastněné. Věříme, že se nám to podařilo a že se naši noví žáci cítili u nás příjemně.

Ráda bych poděkovala všem rodičům a dětem, kteří se dnes na zápis dostavili, a také našemu pedagogickému týmu, který dnes projevil mimořádnou péči a pozornost vůči našim novým žákům.

Zápis je pouze začátkem naší společné cesty. Jsme si jisti, že společně vytvoříme prostředí, kde se budou naše děti cítit bezpečně a budou plně podporovány v jejich vzdělávání.

Vůně včelího vosku se linula chodbami ZŠ 27. 3. 2024. Navštívila nás paní Rajzrová a naučila nás, jak si vyrobit skutečně voňavé svíčky. Z několika typů svíček si každý vyrobil ty své, kterými si o Velikonocích provoněl domov či potěšil někoho blízkého.

Mám skutečně radost, když se škola nezavírá veřejnosti a může přivítat rodiče či prarodiče, kteří nám mají co předat. Pro žáky to jsou velmi citlivé okamžiky a považují si jich.

Sdílíme úspěch naší nedávné preventivní aktivity zaměřené na problematiku kyberšikany, kterou absolvovali naši žáci od 1. do 5. třídy. Celou akci financovala a podpořila Místní akční skupina (MAS) Český les, za což jsme jim velmi vděční.

Kyberšikana je vážný problém, který může mít závažné dopady na duševní zdraví a pohodu našich dětí. Proto jsme se rozhodli investovat do prevence a vzdělávání našich žáků v této oblasti. Díky finanční podpoře MAS Český les jsme mohli uspořádat akci, která žákům pomohla lépe porozumět problematice kyberšikany a naučit se, jak se jí bránit.

Naši žáci se seznámili se základními pojmy souvisejícími s kyberšikanou, diskutovali o možných situacích, ve kterých by se s ní mohli setkat, a společně hledali strategie, jak reagovat a hledat pomoc, pokud se stanou oběťmi kyberšikany. Důraz byl kladen na povzbuzení vzájemné podpory, respektu a empatie mezi žáky.

Jsme hrdi na naše žáky, kteří se aktivně zapojili do této aktivity a projevili zájem o bezpečné a zdravé prostředí ve škole i mimo ni. Děkujeme také Místní akční skupině Český les za podporu a důvěru, kterou nám vyjádřila.

V březnu jsme se se žáky 3. - 5. ročníku zapojili do dopravně bezpečnostní soutěže. Nejen, že žáci shlédli pěkně připravená videa a propojili si dosavadní zkušenosti a znalosti z podzimních měsíců, ale vypracovali i test, ve kterém byl patrný pokrok v přemýšlení. Nakonec dostali žáci zaslouženou odměnu v podobě světýlek na kolo od ČESMAD BOHEMIA, který akci zaštiťoval.