ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

školní družina 2023/2024

Vážení rodiče, od 6. 11. 2023, prosím, vyzvedávejte děti ze školní družiny zezadu (prosklené dveře - kuchyně), jak jsme se domlouvali na první třídní schůzce.

Prostory jsou připravené pro žáky školní družiny a jejich spokojený pobyt naplněný radostí.

Děkuji, Pluhařová Jana

 

 

Od 1. 2. 2023 bude obnoven provoz školní družiny od 12.00 - 15. 40 hodin.

V únoru nastupuje na pozici AP a vychovatelky ŠD paní Marie Žáčková, na kterou se můžete  obracet s jakýmkoliv dotazem ohledně organizace a provozu ŠD. 

 

 REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

11,40 – 12,15  převzetí žáků od učitelek ve školní jídelně, oběd a společný odchod z jídelny 

12,15 – 13,00   odpočinková činnost

-komunitní kruh, společná četba, klidové hry, poslech pohádek a příběhů, individuální činnost dle zájmu dětí

13,00 – 14,30   hlavní náplň činnosti

 • činnosti dle RVP ŠD
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • pobyt venku, vycházky (dle počasí)
 • volné hry dětí
 • individuální činnosti dětí
 • příprava na vyučování
 • estetická výchova
 • pracovně-technické činnosti – stavebnice, práce venku na zahradě nebo na školním pozemku, sběr drobného materiálu na výrobky, úklid místnosti – hraček, her, oprava, vystřihovánky, třídění hraček a časopisů                               
 • všeobecně prospěšná činnost – úklid v okolí školy, na školním dvoře, před školou, úklid tříd, zalévání květin                      

14,30 – 15,00   odpolední svačina, dílčí úklid místnosti – hračky, hry,  školní zahrada, víceúčelové hřiště, hygiena, převlečení, ochod domů       

15,00 – 15,40   drobné hry, sportovní činnosti, pobyt venku, individuální hry dětí 

 

Vyzvedávání dětí ze ŠD:

V době organizované činnosti od 13.00 – 14.30 hod. děti nevyzvedávejte!

Prosíme respektujte, že to ruší organizovanou činnost!

Pokud dítě vyzvedáváte mimo stanovený čas uvedený v přihlášce, musí mít dítě řádně vyplněnou žádost o uvolnění ze školní družiny. Do žádosti prosím neuvádějte (po obědě, po flétně, po svačině…), ale pište přesný časový údaj (12.30, 14.30 apod.)

Po telefonické domluvě nemůže být dítě ze ŠD uvolněno!!

 

 

Základní škola a Mateřská škola Osvračín, příspěvková organizace

Osvračín 188, 345 61 Staňkov

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Zpracovala:

Mgr. Jana Srpová, DiS.

Schválila:

Mgr. Vlasta Pflugová

Pedagogická rada projednala dne:

31. 8. 2019

Směrnice nabývá účinnosti:

1. 9. 2019

Směrnice nabývá platnosti:

1. 9. 2019

 

 

 • Podrobnosti k výkonu práv žáků a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

 Práva žáků 

 Žáci mají právo:

 • na vzdělání podle školního vzdělávacího programu
 • na všestranný rozvoj osobnosti
 • na ohleduplné a vlídné zacházení
 • na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí
 • na ochranu před nedbalým zacházením
 • na ochranu před fyzickým i psychickým násilím
 • na svobodu myšlení
 • svobodně vyjádřit svůj vlastní názor v souladu s normami slušného chování
 • na dodržování psychohygienických podmínek
 • na bezpečné prostředí
 • na odpočinek
 • být seznámen se všemi předpisy souvisejícími s pobytem a činností v družině
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku
 • požádat kohokoliv z pracovníků školy o pomoc či radu  

Povinnosti žáků 

 Žáci mají povinnost:

 • dodržovat vnitřní řád školní družiny,
 • dodržovat předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 • řádně docházet do školní družiny
 • plnit a dbát pokynů pedagogických pracovníků školy a ostatních provozních zaměstnanců školy
 • dodržovat zásady slušného chování
 • chovat se slušně k dospělým a ostatním žákům školy
 • chovat se tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob
 • chodit vhodně upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti
 • účastnit se všech organizovaných aktivit a činností, na které se přihlásil
 • udržovat prostory školy a školní družiny v čistotě a pořádku
 • chránit majetek a nepoškozovat majetek školy a spolužáků
 • z bezpečnostních důvodů neopouštět prostory školní družiny a školní budovy bez vědomí pedagogického pracovníka školy
 • nenosit do družiny cennosti a věci (šperky, mobilní telefony, vyšší obnos peněz apod.), které nesouvisí s výukou především věci, kterými by mohli ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních žáků nebo pedagogických pracovníků
 • hlásit neprodleně úraz, ke kterému došlo během činnosti v družině
 • nahlásit jakoukoliv ztrátu osobních věcí nebo vznik škody pedagogickému pracovníkovi
 • Práva zákonných zástupců 
 • zákonní zástupci mají právo:
 •  
 • seznámit se s vnitřním řádem školní družiny
 • na informace o chování, průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání svého dítěte
 • vyjadřovat se k práci školní družiny
 • řešit s pedagogickými pracovníky školy problémy svého dítěte
 • požádat o uvolnění svého dítěte ze školní družiny podle pravidel vnitřního řádu ŠDZákonní zástupci mají povinnost:
 • Povinnosti zákonných zástupců
 • zajistit pravidelnou docházku svého dítěte do družiny
 • oznamovat školskému zařízení údaje, které jsou potřebné pro bezpečnost nebo průběh zájmového vzdělávání a hlásit změny v těchto údajích
 • respektovat provoz školní družiny
 • uhradit měsíční úplatu za družinu
 • předem nahlásit důvod nepřítomnosti dítěte v družině v souladu s podmínkami uvedenými ve vnitřním řádu školní družiny
 • informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti svého dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání
 • zákonný zástupce je povinen viditelně označit všechny osobní věci svého dítěte  
 • Vzájemné vztahy s pedagogickými pracovníky
 •  
 • zákonní zástupci a žáci oslovují pedagogického pracovníka školní družiny- paní (slečno) vychovatelko
 • ve vzájemných vztazích žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky je dodržována slušnost, tolerance, empatie, úcta a vhodná forma vyjadřování vlastního názoru
 • informace, které zákonný zástupce poskytne o žákovi, jsou důvěrné, všichni pedagogičtí pracovníci pracující s těmito informacemi se řídí zákonem o ochraně osobních údajů
 • dotazy a připomínky lze konzultovat s vychovatelkami školy v osobním kontaktu při vyzvedávání žáků nebo s ředitelkou školy telefonicky nebo prostřednictvím  e-mailové adresy uvedené v žákovské knížce

 

 1. Provoz a vnitřní režim ŠD Provoz ŠD 
 • provoz školní družiny je denně od pondělí do pátku od 11. 40 do 15. 40 hod.
 • činnost školní družiny po dobu prázdnin přerušena
 • ředitelka školy, může na základě potřeb, rozhodnout o změnách provozu
 • Předávání žáků
 •  
 • žáky školní družiny od 1. – 5. ročníku předávají učitelky po skončení vyučování vychovatelkám
 • učitelka informuje vychovatelky o jakékoliv změně v rozvrhu a nahlásí ten den nepřítomné žáky
 •  

  Užívané místnosti

 • základní lokalizace ŠD jsou objekty při ZŠ tj. třídy, tělocvična, školní zahrada a multifunkční hřiště

 

   Docházka žáků a vyzvedávání žáků

 • po přihlášení žáka do odpoledního provozu školní družiny je jeho docházka povinná a neúčast je nutné písemně omluvit zákonným zástupcem
 • žáci odchází do a ze školní družiny dle rozpisu uvedeného v přihlášce
 • žáka nelze uvolnit na základě telefonické žádosti a neúplného sdělení rodičů
 • vychovatelka nezodpovídá za žáka, který se nedostavil do školní družiny
 • při výjimečném a samostatném odchodu musí žák předložit písemné potvrzení od zákonných zástupců s přesnými údaji o odchodu ze školní družiny (datum, hodina a podpis zákonného zástupce)
 • okamžikem odchodu dítěte ze školní družiny přebírají rodiče za žáka plnou právní odpovědnost
 • žáci, kteří nejsou zapsáni ve školní družině, mohou navštěvovat kroužky organizované ŠD
 • rodič, který si vyzvedne žáka po vyučování, informuje vychovatelku osobně nebo prostřednictvím třídní učitelky je předána žádost o uvolnění 
 • vzhledem k tomu, že činnost ve školní družině musí směřovat ke splnění cílů školního vzdělávacího programu pro ŠD, je nutné, aby měly vychovatelky možnost a dostatek času s žáky pracovat podle plánu bez narušování činnosti alespoň v době od 13.30 do 14.30 hodin
 • při nevyzvednutí žáka do konce provozní doby se vychovatelka nejdříve pokusí o telefonické spojení se zákonnými zástupci žáka. Pokud se spojení nezdaří, informuje ředitelku školy a ta určí další postup.
 •  

 Stravování, pitný režim

 • stravné je v provozní době školní družiny zajišťováno školou nebo si ho zákonní
 • zástupci zajišťují samostatně
 • v rámci ŠD je uplatňován pitný režim jako v době školního vyučování

Režim školní družiny

11.40 – 13.00 – hygiena, oběd

13.00 – 13.30 – rekreační a odpočinkové činnosti, volné hry

13.30 – 14.30 – zájmové činnosti

14.30 – 15.00 – odpolední svačina

15.00 – 15.40 – volné hry

 

Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt žáků ve školní družině

úplata za zájmové vzdělávání je předem stanovená ředitelkou školy

rodiče platí úplatu za družinu každý měsíc bezhotovostním způsobem

 

Podmínky pro přijímání žáků k docházce do zájmového vzdělávání ve školní družině

do školní družiny jsou zařazeni žáci na základě vyplnění přihlášky k zájmovému vzdělávání ve školní družině podepsané oběma zákonnými zástupci

o zařazení žáka rozhoduje ředitel školy

Vyloučení žáka ze školní družiny

pokud žák narušuje soustavně vnitřní řád ŠD a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky z družiny vyloučen.

ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení ze ŠD, pokud žák soustavně a dlouhodobě závažně porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost své i ostatních nebo z jiných závažných důvodů

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o pravidlech zajišťujících bezpečný pobyt v družině a záznam je veden v třídní knize
 • při využití odborné učebny/ např. tělocvična/ se řídí příslušnými řády
 • vykonáváním stálého dozoru zabezpečují vychovatelky ochranu a zdraví žáků
 • vychovatelka dbá na to, aby se žáci k sobě chovali ohleduplně, aby nedošlo k ubližování, musí zabránit prvním projevům rasismu a nesnášenlivosti
 • každý úraz, poranění či nehodu, k nimž dojde během pobytu žáka ve školní budově nebo i mimo ní, pokud se jedná o akci pořádanou školou, žáci ihned hlásí pedagogickému dozoru
 • škola zodpovídá za žáky v době dané rozsahem docházky žáka v družině
 • žákům jsou poskytovány nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
 • všichni zaměstnanci školy jsou povinni při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy přihlédnout k fyziologickým potřebám žáka a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování
 • vychovatel nebo pedagog reaguje na veškeré projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií vedoucí k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoliv (žáci, dospělí), jsou v prostorách školy i při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu

 

 Podmínky zacházení s majetkem ŠD ze strany žáků

 • u jakéhokoliv svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který škodu způsobil. Pokud dojde k závažnější škodě je vznik hlášen orgánům činným v trestním řízení
 • žáci dostatečně dbají na zajištění svých věcí (úklidem, označením a ukládáním osobního majetku pouze na místa k tomu určená)
 • žáci řádně a šetrně pečují o propůjčený majetek školy, chrání ho před ztrátou a poškozením
 • před odchodem ze školní družiny zanechá žák své pracovní místo v pořádku
 • každý žák odpovídá za dodržování hygienických pravidel
 • při nahlášení krádeže žákem je o dané události pořízen záznam na základě výpovědi poškozeného a věc je řešena ředitelkou školy nebo předána orgánům činným v trestním řízení
 • Dokumentace
 • přihlášky do ŠD
 • třídní kniha
 • školní vzdělávací program
 • zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášení k pravidelné docházce
 •  
 1. Závěrečná ustanovení
 2. Projednáno na Pedagogické radě dne 1. 9. 2019

 

 

 

V Osvračíně 1. 9. 2019

Mgr. Vlasta Pflugová

     ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (stanovení úplaty za MŠ a ŠD.pdf)stanovení úplaty za MŠ a ŠD.pdf[ ]189 kB