ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Dokumenty ŠD

Základní škola a Mateřská škola Osvračín, příspěvková organizace
 
Směrnice k úplatě za zájmové vzdělávání

Č. j.                                                                                                                                                        Platnost od 1. 9. 2021

 
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Osvračín, příspěvková organizace, podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v posledním znění a § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v posledním znění, vydává tuto Směrnici o úplatě za zájmové vzdělávání ve školní družině, jako její vnitřní předpis.
Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno za úplatu. 

  • Úplata za zájmové vzdělávání za dané období je stanovena na 100,-Kč měsíčně. 
  • Úplata je splatná do 20. následujícího měsíce.
  • Platba se provádí bezhotovostně na účet školy. 
  • Úplata za zájmové vzdělávání je zákonnou platbou.

Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném termínu a zákonní zástupci si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do školní družiny.
 
V Osvračíně 1. 2. 2024                                                                                                               

Mgr. Jana Pluhařová, ředitelka ZŠ