ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

KONCEPCE ŠKOLY ZŠ A MŠ OSVRAČÍN

Základní škola a Mateřská škola Osvračín – koncepce rozvoje

Příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Osvračín tvoří:

 • malotřídní základní škola – 5. ročníků 1. stupně je rozděleno do dvou tříd
 • mateřská škola
 • školní družina
 • školní jídelna

Ve škole pracuje 6 pedagogických pracovníků, další 3 nepedagogičtí pracovníci zajišťují provoz školy.

Ambicí školy je vést žáky k samostatnému a tvořivému způsobu myšlení v souvislostech, ke spolupráci, k uvědomování si svých potřeb a zároveň k citlivosti k potřebám druhých. Škola by měla žáky vybavit kompetencemi, které jim umožní orientovat se ve společnosti, přijímat zodpovědnost za své chování a jednání i za svá rozhodnutí.

Cílem reflektujícím současné potřeby je posílení důvěryhodnosti školy jako instituce ve vztahu k (osvračínské) veřejnosti. Komunikace mezi školou a rodiči by měla vycházet ze vzájemného respektu. Škola musí akceptovat autoritu rodiče, zároveň je ale nutné, aby rodiče akceptovali autoritu školy. Oboustranný vztah vycházející z důvěry a respektu je pro školu zásadní.

Základním principem pro vytváření fungující školy je spolupráce školy s jejím zřizovatelem a školskou radou. Posilování a rozvoj dobrých vztahů těchto subjektů může přispět ke zkvalitnění fungování školy.

Škola by měla být otevřená žákům, rodičům, komunitě obce (tradiční i nové akce, výlety, dny otevřených dveří, besídky, projektové dny, …) a zároveň by měla žáky přirozeným způsobem do života této komunity zapojovat.

 

Koncepční záměry - mateřská škola:

 • zajistit dětem v mateřské škole bezpečné a příjemné prostředí
 • rozvíjet osobnost dítěte v souladu s moderními trendy a požadavky, každé dítě vnímat jako jedinečnou osobnost
 • vést děti k samostatnosti, ale i k vzájemné spolupráci a respektování se
 • utvářet v dětech kladný vztah k přírodě
 • vytvářet podmínky pro realizaci pohybových aktivit
 • podporovat tvořivost dětí a podporovat jejich zájmy
 • realizace nových i tradičních akcí
 • co nejlépe připravit děti k přechodu do základního vzdělávání

 

Koncepční záměry - základní škola:

 • zajistit žákům ve škole bezpečné a příjemné prostředí
 • hledat nové přístupy k žákům a více využívat prostředků pozitivní motivace
 • zajišťovat účinnou individuální péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami dle doporučení PPP a SPC
 • věnovat péči nadprůměrným a talentovaným žákům
 • zaměřit se na rozvoj tělesné zdatnosti a pohybových dovedností žáků
 • sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat ve výuce nové metody
 • ve vyučovacím procesu vytvářet prostor pro aktivní, tvořivou a samostatnou práci žáků
 • zapojení žáků do celostátních soutěží (Noc s Andersenem, Recyklohraní,…)
 • realizace nových i tradičních akcí (besedy, besídky, projektové dny, výlety,…)

 

Koncepční záměry – personální oblast:

 • vytvořit stálý a kvalitní pedagogický sbor
 • promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance
 • umožňovat a podporovat profesní rozvoj zaměstnanců a další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • rozvíjet týmovou spolupráci a kolegiální vztahy ve škole
 • vhodně motivovat zaměstnance - nejen finančně
 • usilovat o maximální informovanost pedagogů i zaměstnanců školy

 

 

Koncepční záměry – materiálně – technické vybavení:

 • postupně zkvalitňovat vybavení škol v souladu s hospodárným, účelným čerpáním rozpočtu; zaměřit se i na jiné možnosti finanční podpory školy – sponzoři, projekty a granty vyhlašované MŠMT apod.
 • v základní škole průběžně doplňovat učební pomůcky a učebnice podle potřeb jednotlivých předmětů
 • doplnit a rozšířit vybavení školy výpočetní technikou pro výuku žáků
 • zlepšovat vybavení školní družiny – stavebnice, hračky, …
 • postupně dovybavovat mateřskou školu – výukové pomůcky, stavebnice, hračky, …
 • dovybavit školní jídelnu - kuchyň tak, aby mohla zajišťovat školní stravování, ale i stravování pro cizí strávníky
 • zaměřit se na školu a okolí i z estetického hlediska – pečovat o zeleň na pozemcích školy a o pořádek v okolí školy; pečovat o výzdobu vnitřních prostor školy žákovskými pracemi apod.

 

 

 

                                                                                                 Vlasta Pflugová