ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zápis do školy

                                       

 

Zápis do Základní školy Osvračín

 

Obecné informace k zápisu

Termín konání zápisu: 17. dubna 2024 od 15:00 do 17:00 hod.

Prohlédnout si školu a zapsat se do prvního ročníku mohou i dětí, které mají trvalé bydliště mimo spádový obvod. V 1. ročníku bude ve školním roce zajištěn ranní dohled pedagogickým pracovníkem od 6. 20 hod.

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2017 do 31.8. 2018, a to i v případě, budou-li rodiče žádat odklad PŠD. Rodiče dětí, kterým byl povolen v loňském školním roce odklad PŠD, se dostaví k opakovanému zápisu.

Forma zápisu

Zápis bude probíhat tradičním způsobem, tzn. s osobní přítomností dětí a zákonného zástupce ve škole.

K zápisu je možné přijít bez objednání a předchozí registrace  v termínu jeho konání.

Průběh zápisu s osobní přítomností dítěte

Zápis má dvě části:


a) formální, ve které zákonný zástupce

  • podá žádost o zápis dítěte do prvního ročníku podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte
  • předloží rodný list dítěte – je nezbytný k ověření zákonných zástupců dítěte (pouze k nahlédnutí, prosíme nekopírujte), občanský průkaz zákonného zástupce,
  • u cizinců pas zákonného zástupce a dítěte, povolení k pobytu a doklad o trvalém bydlení.
  • je-li dítě po odkladu, předloží Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky v minulém školním roce

b)  motivační

  • krátký rozhovor pedagoga s dítětem v maximální době 20 min

Kritéria pro přijímání žáků

Informace – termíny zveřejnění přijatých žáků  

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne škola ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí nebude rozesíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na vývěsce nejpozději do 13.5.2024.

Přílohy

 Rodiče mohou požádat o odklad povinné školní docházky v den konání zápisu a podat žádost o odklad. K žádosti o odklad je potřeba doložit souhlasné vyjádření pedagogicko – psychologické poradny nebo SPC a praktického lékaře. Pokud tyto dokumenty ještě nemáte vyřízené, je potřebné v termínu podat žádost o přijetí a vyznačit, že budete pravděpodobně žádat o odklad. Po dodání potvrzení dodají zákonní zástupci i žádost o odklad PŠD do školy nejpozději do 31.května 2024.

               Mgr. Jana Pluhařová, ředitelka školy

dne 19. 2. 2024

     

Desatero pro rodiče - zápis do ZŠ

https://www.msmt.cz/file/26610_1_1/ - v přílohách níže ke stažení