ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

dokumenty

 

 

Organizační řád školní kuchyně a  jídelny

 

  -    Odebrané obědy jsou hrazeny vždy do 30. následujícího měsíce vedoucí stravování                 v hotovosti nebo na účet organizace.

 

-Školní kuchyně vaří obědy pro děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance a cizí strávníky.

 

-Školní kuchyně dále připravuje přesnídávky a odpolední svačiny pro děti MŠ a ZŠ.

 

 

 

Finanční poplatky a normy jsou s platností od 1.5.2013 stanoveny :

 

 

 

 

finanční norma

poplatek

MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

 

Celodenní stravování

 9 + 21+ 8 + 5

43,00 Kč

43,00 Kč

Polodenní stravování      

 

 

9 + 21 + 5

35,00 Kč

35,00 Kč

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Věk 7 – 10 let

 

 

Celodenní stravování

48,00 Kč

48,00 Kč

 9+ 26 + 8 + 5

 

 

Polodenní stravování      

40,00 Kč

40,00 Kč

9+ 26 + 5

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.- 4.ročník)

 

 

Přesnídávka +nápoj

15,00 Kč

18,00 Kč

Svačina + nápoj

13,00 Kč

16,00 Kč

oběd

26,00 Kč

26,00 Kč

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA (5.- 9.ročník)

 

 

Přesnídávka + nápoj

15,00 Kč

18,00 Kč

Svačina + nápoj

13,00 Kč

16,00 Kč

oběd

29,00 Kč

29,00 Kč

ZAMĚSTNANCI

 

 

oběd

42,00 Kč

38,00 Kč

 

 

 

CIZÍ STRÁVNÍCI

 

 

Oběd

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   42 Kč

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       68Kč

 

 

 

Děti MŠ a žáci ZŠ :

 

-Přihlašování - vyplněním písemné přihlášky (u vedoucího školní jídelny)

 

-Odhlašování - den předem, v nutných případech do 8.00 hodin ve školní kuchyni (při onemocnění)

 

-Nárok na oběd - v době prázdnin a nemoci děti nemají nárok na oběd. Mohou se stravovat jen za plnou cenu oběda, tj. 65,- Kč (do nosičů)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

- v době provozu školní družiny se žáci stravují ve školní jídelně

 

-Doba výdeje - děti MŠ - svačina 8.45 hodin, oběd 11.30 hodin, svačina 14.30 hodin

 

 žáci ZŠ - svačina 9.45 hodin, oběd 11.45 – 12.30 hodin, svačina 14.30 hodin

 

-Ve školní jídelně je zajištěn pedagogický dozor.

 

 

 

Zaměstnanci :

 

-Zaměstnanci se musí stravovat na pracovišti (není povolen výdej do nosičů).

 

-V době nemoci zaměstnance není možno odebírat oběd.

 

 

 

Cizí strávníci:

 

-Školní kuchyně vaří pro cizí strávníky jen v rámci možností kapacity a když to dovoluje provoz.

 

-Přihlašování a odhlašování - ústně osobně nebo telefonicky vždy nejméně den předem.

 

-Doba výdeje - 11.00 – 12.30 hodin

 

-Výdej probíhá u vedlejšího vchodu (cizím osobám není povolen vstup do kuchyně a výdejny).

 

-Výdej je prováděn do várnic, nosičů obědů.

 

-Školní jídelna odmítá výdej do špinavých nosičů.

 

 

 

Schváleno  30.4.2013 s účinností od 1.5.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

KONCEPCE ŠKOLY ZŠ A MŠ OSVRAČÍN

 

I. ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ CÍLE

 

Základní koncepční cíle jsou:

 1. Efektivně fungující malotřídní škola, která bude svým žákům poskytovat kvalitní všeobecné předškolní, základní a zájmové vzdělání prostřednictvím svých školních vzdělávacích programů s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem.

 2. Vytvoření příznivého mikroklimatu školy se vstřícnou, jasnou, srozumitelnou a eticky vedenou komunikací na všech úrovních řízení školy, mezi zaměstnanci, ale i ve vztahu k rodičům a žákům.

 

II. VÝCHODISKA KONCEPCE

Předkládaná koncepce vychází z:

 1. stávající koncepce školy

 2. současného stavu školy – materiálně - provozního, organizačního a personálního

 3. autoevaluační činnosti školy - SWOT analýza, MAPA ŠKOLY, aj.

 4. současných požadavků na vzdělávání a výchovu žáků

 5. osobní zkušenosti z řídící práce

 

III. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU

Silné stránky

 • stabilizovaný a aktivní pedagogický sbor

 • využití efektivních a tvořivých forem a metod práce

 • pestrá nabídka akcí doplňující výuku (výlety, exkurze, terénní výuka, společné akce s rodiči aj.)

 • péče o žáky mimořádně nadané a žáky se zdravotním postižením, diferenciace výuky

 • dostačující materiálně - technické vybavení pro výuku – odborná učebna, PC, interaktivní tabule, tělocvična, zahrada aj.

 • školní družina a zájmové kroužky ŠD

 • příjemné klima školy

 • spolupráce školy s rodiči, s obcí a jinými subjekty

Slabé stránky

 • chybějící samostatná místnost školní družiny

 • energetická náročnost budovy – zateplení budovy

 • stav střechy budovy

 • zastaralé vybavení školní jídelny - chybí např. robot a konvektomat

 • webové stránky školy

Příležitosti (trendy)

 • stabilizovaný a kvalifikovaný sbor

 • širší využití spolupráce s rodiči a obcí

 • sponzorské dary a čerpání peněz z operačních programů EU (zlepšení vybavení školy)

 • public relations školy

 • využití školní zahrady (přírodní učebna)

 • poloha školy – využití při výuce

 

III. PROSTŘEDKY K DOSAŽENÍ CÍLŮ

 

1. Vzdělávací programy školy

Základním prostředkem k dosažení cílů je plnění školních vzdělávacích programů – ŠVP ZV, ŠVP PV a ŠVP ZV, které byly pedagogy v předchozím období postupně vytvořeny a jsou pravidelně evaluovány tak, aby co nejlépe odpovídaly možnostem školy a potřebám žáků, učitelů
i zákonných zástupců. Školní vzdělávací programy vypracované pro jednotlivé součásti školy musí na sebe navazovat a vzájemně se doplňovat. Základní myšlenkou všech ŠVP bude i nadále otevřenost školy dětem, rodičům i veřejnosti a snaha podporovat aktivity nad rámec běžného provozu školy, které umožní širší propojení školy s veřejným životem v obci.

Mateřská škola, která je součástí školy, vykazuje dlouhodobě dobrou úroveň. V předškolním vzdělávání bude škola nadále poskytovat dětem dostatek výchovných podnětů z oblasti kognitivního, sociálního a emocionálního rozvoje. Upřednostňovat bude zejména citovouvýchovu poskytovanou v klidném a bezpečném prostředí, úzkou spolupráci s rodinou a základní školou a jejím vzdělávacím programem prostřednictvím společně připravovaných akcí a činností. Od školního rok 2012/2013 bude pedagogický sbor posílen o asistenta pedagoga , který bude zajišťovat péči o zdravotně postižené dítě. Z evaluační činnosti vyplynula nutnost revidovat ŠVPPV.

Základní škola, která je tvořena dvěma třídami prvního stupně, se vedle osvojováníklíčových kompetencí zaměří na osobnostní rozvoj každého žáka, na respektování rozdílných potřeb žáků (žáků nadaných i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) a na vytvoření podmínek k vyrovnání rozdílů. Důvodem je mimo jiné zvyšující se počet žáků se zdravotním postižením, jejichž vzdělávání probíhá na principu integrace a podle individuálního vzdělávacího plánu. Nadále budeme spolupracovat s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Domažlicích
a SPC v Horšovském Týně. S žáky talentovanými budeme pracovat na principu rozšiřování učiva, zadávání alternativních a náročnějších úkolů. Potenciál těchto žáků prezentujeme na různých soutěžích. Při výuce budou uplatňovány moderní formy a metody práce, které podněcují aktivitu
a samostatnost žáků (skupinové a projektové vyučování, zadávání problémových úloh, realizace průřezových témat, využívání projekční, didaktické a výpočetní techniky aj.). Zvláštní pozornost bude věnována
rozvojičtenářskégramotnosti jako základu pro rozvoj kompetence k učení,výuce anglického jazyka a práci s výpočetní technikou. Cílem je, aby každý žák na konci
I. stupně uměl
s výpočetní technikou pracovat způsobem přiměřeným jeho věku.

V oblasti prevence sociálně patologických jevů se škola zaměří na výchovu ke zdravému životnímu stylu, prevenci násilí a šikany ve škole, podporu volnočasových aktivit a rozvoj sociálních kompetencí žáků. Výchozím materiálem je pro školu Minimální preventivní program.

Školní družina bude pokračovat v koncepci kvalitní každodenní práce, která zahrnuje činnosti zájmové (kroužky – hra na zobcovou flétnu, sportovní, dovedných rukou, čtenářský, anglický jazyk aj.) i odpočinkové a umožňuje docházejícím žákům přípravu na vyučování. Školní družina bude participovat na společných akcích tříd a celé školy (projekty, akce aj.), k obohacení své činnosti naváže širší spolupráci s jinými organizacemi a subjekty (Policii ČR, ekologická sdružení, hasiči, myslivecké sdružení aj.).

 

2. Klima školy a řízení školy

Realizaci základních výchovně vzdělávacích cílů školy a celkovou kulturu školy výrazně ovlivňuje klima školy. Klima školy, které ve své podstatě vyjadřuje kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů fungujících v dané škole, je ovlivňováno celou řadou vnějších
i vnitřních faktorů více či méně ovlivnitelných ze strany vedení školy. Prioritu spatřujeme
v utváření a rozvíjení otevřeného prostředí, které nabídne žákům nadstandardní úroveň mezilidských vztahů, motivující atmosféru školní práce. Je nutné se zaměřit na kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů.

Při vedení školy bude proto uplatňován styl řízení založený na:

 • transparentnosti a sdílení cílů, strategických plánů a dílčích úkolů školy

 • snaze získat pro tyto cíle a plány co nejširší podporu ze strany pracovníků školy, rodičů, veřejnosti i obce

 • jasně stanovených pravidlech chodu školy, kompetencích a pravomocích jednotlivých pracovníků (organizační řád, provozní řád, náplně práce, pověření konkrétními úkoly aj. )

 • možnosti seberealizace jednotlivých pracovníků (DVPP)

 • přiměřené pracovní náročnosti vůči pracovníkům školy, žákům

 • intenzivnějším zapojování žáků do života školy

 • širším zapojení rodičů a veřejnosti do života školy prostřednictvím tradičních i nových akcí
  a činností

 • pravidelně prováděné autoevaluaci řízení školy

 

3. Vybavenost a budova školy

V uplynulém období škola výrazně zlepšila své materiálně - technické vybavení pro výuku. Odstranila tak rizika při poskytování vzdělávání, podmínky jsou srovnatelné s plně organizovanými školami. Všechny třídy jsou vybaveny počítačem s tiskárnou, projektorem
a interaktivní tabulí, plazmovými televizory. Učitelé i žáci mají k dispozici
9 notebooků s výukovými programy, počítače mají připojení k internetu prostřednictvím WiFi antény. Vedení školy má k dispozici počítač, tiskárnu i kopírku. V menší tělocvičně, kde byla instalována nová podlahová krytina, je dostatečné vybavení tělovýchovného náčiní a nářadí.
V mateřské škole byla vyměněna dětská lůžka. Za příznivého počasí je pro výuku tělesné výchovy a zájmovou činnost žáků využíváno travnaté i antukové hřiště ve školní zahradě. Školní zahrada byla vybavena zahradním nábytkem a může zde v jarních a podzimních dnech probíhat výuka, např. čtení, hudební výchova, činnosti školní družiny nebo mateřské školy. V současné době se pokoušíme získat další finanční prostředky na přírodní učebnu.

V uplynulém období byla v budově školy realizována oprava sociálních zařízení, výměna oken, a podlahových krytin. Pro další období je stěžejní oprava střechy a zateplení školní budovy. Dále bude nutné dovybavit školní jídelnu potřebným zařízením, aby jídelna mohla bezproblémově zajišťovat školní stravování i stravování pro cizí strávníky (senioři, zaměstnanci obce). Vzhledem k tomu, že výše zmíněné opravy budovy školy jsou nákladné, bylo by vhodné využít jiné zdroje( např. OP EU).

 

4. Vytváření komplexního systému autoevaluace školy

Zapojení do projektu Cesta ke kvalitě napomohlo škole k vytvoření efektivnějšího systému hodnocení kvality vzdělávání a procesů probíhajících ve škole. Plán autoevaluačních činností byl vypracován na období školních roků 2011 až 2016. Postupným prováděním autoevaluačních činností by měla škola získávat pravidelnou zpětnou vazbu o své činnosti. Ve škole je třeba dělat řadu rozhodnutí týkajících se žáků, učitelů, učebních materiálů a školy jako celku. Informace, které se shromáždí během autoevaluace, neukáží, které řešení je správné, ale umožní lépe pochopit daný problém a pomohou definovat alternativy vedoucí k jeho vyřešení.

 

5. Public relations

Vzhledem k demografickému vývoji a zvyšující se konkurenci škol musí základní škola
i mateřská škola v dalších letech věnovat výraznější pozornost a podporu prezentaci své vzdělávací nabídky a aktivit, komunikaci a spolupráci s rodiči, partnery školy a veřejností. Konkrétní úkoly pro oblast jsou:

 • realizace tradičních i nových specifických akcí (besídky, dny otevřených dveří, projektové dny s účastí rodičů, veřejná vystoupení žáků aj.), které „vtáhnou“ rodiče i veřejnost do života školy

 • spoluúčast na sportovním, kulturním a společenském životě v obci, angažovanost v ekologických aktivitách

 • zapojení do celostátních soutěží a projektů (Noc s Andersenem, Recyklohraní, aj.)

 • prezentace v regionálním tisku, v místním zpravodaji

 • revize obsahu webových stránek školy, jejich zatraktivnění a doplnění o nové informace, aktuální dění, stránky tříd aj.

 • spolupráce s partnery, zřizovatelem, navázání spolupráce se spádovou školou

 • zlepšení spolupráce se školskou radou

 

6. Personální práce

Výše uvedené cíle není možné realizovat bez profesionálně pracujícího a stabilizovaného pedagogického sboru, ale i dalších zaměstnanců zajišťujících chod školy. V oblasti personální práce bude věnována pozornost:

 • vytváření optimálního, příjemného a esteticky vkusného pracovního prostředí pro všechny zaměstnance

 • dalšímu vzdělávání a personálnímu rozvoji pracovníků podle vytvořeného plánu DVPP, který bude vycházet z potřeb školy a finančních možností, ale i z potřeb osobního rozvoje pedagogů

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude nadále zajišťováno především prostřednictvím vzdělávacích programů KCVJŠ Plzeň a NIDV. Prioritami dalšího vzdělávání pracovníků školy v následujících letech jsou:

 • jazykové vzdělávání

 • ICT vzdělávání

 • vzdělávání v oblasti autoevaluace a ŠVP

 • prevence sociálně patologických jevů

 • výchova ke zdravému životnímu stylu

 

ZPRACOVALA: Mgr. Dana Pavlasová

DATUM: 15.5.2012